لطفاً جهت استفاده از سیستم اطلاعات خود را تکمیل کنید
نام

نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی وارد شده میبایست با نام صاحب حساب ( حساب واریزی پاداش ) یکسان باشد

تنظیمات فاست

موجودی PF
PF 4
موجودی BTT
BTT 0
دامنه
نوع ارز
میزان پاداش
وضعیت

تنظیمات فاست
دامنه
لینک فاست
نوع ارز
میزان پاداش
مدت زمان تایمر
وضعیت فاست
زمان انتظار تا فاست بعدی (دقیقه)


لینک وب سرویس : https://apicity.ir/api/Faucetapi.asmxتبلیغاتبا دعوت دوستان پاداش مادام العمر بگیرید