لطفاً جهت استفاده از سیستم اطلاعات خود را تکمیل کنید
نام

نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی وارد شده میبایست با نام صاحب حساب ( حساب واریزی پاداش ) یکسان باشد

زیرمجموعه ها
جمع کل پاداش واریزی از زیرمجموعه های شما :
TRX 0.37537
لینک دعوت شما :

( سطح1 )
20% سهم شما از درآمد افراد معرفی شده مستقیم

تعداد : 65 نفر

پاداش معرفی شما تا این لحظه معادل : 0 TRX

( سطح2 )
10% سهم شما از درآمد افراد معرفی شده غیر مستقیم

تعداد : 109 نفر

پاداش معرفی شما تا این لحظه معادل : 0.22087 TRX

( سطح3 )
5% سهم شما از درآمد افراد معرفی شده غیر مستقیم

تعداد : 135 نفر

پاداش معرفی شما تا این لحظه معادل : 0.12184 TRX

( سطح4 )
1% سهم شما از درآمد افراد معرفی شده غیر مستقیم

تعداد : 140 نفر

پاداش معرفی شما تا این لحظه معادل : 0.03266 TRX


تبلیغاتبا دعوت دوستان پاداش مادام العمر بگیرید